Arxiu d’entrades
Log In

Secció: ‘Llibres’

XarxaLlibres: Xarxa de llibres de text de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat els procediments per tal de participar en el la xarxa de llibres compartits als centres escolars.

xarxallibresWeb de la Conselleria referent a XarxaLlibres

Selecció_015Sol·licitud de les famílies per a participar
en el programa Xarxa Llibres
de text de la Comunitat Valenciana.
Curs 2015/2016

 

b

 

Procediments per a les famílies

pdfInstruccions de l’Ajuntament de Xàtiva
Sobre les bases de XarxaLlibres

 • Emplenar el full de manteniment de tercers, que bé el faciliteu vosaltres a cada xiquet, o bé se’l podran descarregar de la web de l’Ajuntament, emplenar-lo i acudir a a seua oficina bancària perquè els pose el segell.

  [Decarregueu el full de manteniment de tercers clicant la imatge]

  manteniment_3

 •  

 • Entrar en la plataforma XARXA LLIBRES (a partir de l’1 de desembre), emplenar la sol·licitud amb el NIA de l’alumne, el codi del centre, la relació de llibres que ha comprat, el CIF del proveïdor, el número de compte corrent, etc. Caldrà imprimir la sol·licitud. Aquesta plataforma no esta disponible encara, avisarem per tal que es puga entrar de forma fàcil.
 • Adjuntar els tiquets o factures originals o còpia compulsada.
 • Acudir a l’Ajuntament de Xàtiva i registrar l’entrada de tota la documentació.

Als efectes del programa de gratuïtat Xarxa de Llibres s’entén per:

 • Llibre de text: material imprés de caràcter durador, en el qual s’arrepleguen els continguts corresponents al currículum vigent d’una àrea, àmbit, matèria o mòdul per a un determinat curs, cicle o nivell. NO s’inclouen atles, diccionaris o semblants destinats a la biblioteca del centre, ni llibres de lectura.
 • Llibres de text digitals susceptibles de ser utilitzats: Amb caràcter excepcional, per al curs 2015/2016 es podrà incloure el material digital amb llicència limitada a un curs escolar. També s’inclou el material informàtic de caràcter no inventariable, que es requerisca per al desenrotllament de les activitats derivades del currículum en el centre i s’arrepleguen els continguts corresponents al currículum vigent d’una àrea, àmbit, matèria o mòdul per a un determinat curs, cicle o nivell.
 • Material curricular: aquell material que, sense tractar-se de llibres de text, té un caràcter complementari als mateixos i es requereix per al desenrotllament de les activitats derivades del currículum en el centre. Excepcionalment, als efectes de l’actual convocatòria, també es considera material curricular els quaderns de l’alumne associats al llibre de text.
 • NO s’inclou el material inventariable, com tablets, ordinadors, cadires ergonòmiques, taules, etc. Ni un altre com motxilles, llapis, retoladors, compassos, quaderns, diccionaris, atles, material esportiu, etc.

 

Per a qualsevol aclariment, les famílies poden telefonar al: 900- 20 21 22