programes
Tweets @iessimarro:

Secció: ‘Normativa’

Proves d’accés. Convocatòria 2019

Publicada l’ordre que regula les proves d’accés 2019.

Més informació…

Admissió a cicles formatius curs 2018/19 (preinscripció)

admissió

Normativa nova per al curs 2016-17

Modificacions al currículum

books

 

Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel que es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel que s’establix el currículum i desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Primària en la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que s’establix el currículum i es desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat en la Comunitat Valenciana

 

Calendari escolar 2015-16

Calendari inicial 2015-16

Modificació del calendari

Normativa sobre dotació de plantilles i condicions de treball

Books-1-iconORDE 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d’educació. [2015/6065] (DOCV núm. 7560 de 30.06.2015)

Nova normativa

Books-1-iconOrdre d’inici de curs per a ESO i batxillerat:

Resolució de 15 de juny del 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la que es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016

Currículum LOMQE ESO i Batxillerat desglossat

Currículum ESO-Batxillerat per blocs d’assignatures

Currículum de l’ESO i el Batxillerat segons la LOMQE

Books-1-icon

Adjunt us remet l’enllaç a al decret del currículum de la LOMQE a la Comunitat Valenciana

Currículum de l’ESO i el Batxillerat segons la LOMQE

Inici de curs. Calendari. Normativa.

Us recordem que l’1 de setembre, a les 11h tindrà lloc la reunió del claustre del professorat on es lliuraran els horaris personals i dels grups per al curs vinent. A continuació teniu el calendari de setembre:

setembre

Així mateix, us adjuntem l’ordre d’inici de curs de Secundària:

Resolució de 14 de juliol del 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la que es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2014-2015

I les relatives a Cicles Formatius:

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formaci ó Professional de grau mitjà i de grau superior.

ORDE 1/2014, de 8 d’agost, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l’alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm 7338 de 13.08.2014)

DECRET 135/2014, de 8 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm 7336 de 11.08.2014)

Nova normativa sobre actualització dels Plans de Convivència:

ORDE 62/2014, de 28 de juliol, per la qual s’actualitzen els plans de convivència i s’establixen els protocols d’actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar.

Avaluació diagnòstica 2014

Adreçada a l’alumnat de 2n ESO. Les proves es realitzaran els dies 21 i 22 de maig.

El 21 de maig de 2014 es realitzaran dos proves en sessions de 50 minuts en l’ordre següent:

  • 1r Prova de competència en comunicació lingüística: valencià. 08:55 – 09:50
  • 2n Prova de competència matemàtica. 11:15 – 12:10

El 22 de maig de 2014 es realitzaran dos proves en sessions de 50 minuts en l’ordre següent:

  • 1r Prova de competència en comunicació lingüística: castellà. 08:55 – 09:50
  • 2n Prova de competència en comunicació lingüística: anglés. 11:15 – 12:10

La direcció d’estudis comunicarà amb antelació a les persones implicades el calendari concret.

L’equip directiu i la direcció de cada departament didàctic més directament relacionat amb cada una de les competències avaluades, organitzaran la correcció de les proves entre el 23 de maig i el 6 de juny, ambdós amb inclusivitat, seguint els criteris i instruccions establits en la Guia de Correcció d’ESO disponible en la pàgina web <http//www.cece.gva.es/eva/val/evaluacion.htm>.

El departament didàctic serà responsable, junt amb l’equip directiu, de traslladar els resultats a la secció corresponent de <http://avalua.edu.gva.es>.

Una vegada finalitzada esta fase, es podrà iniciar una fase de control de la correcció, consistent en una recorrecció externa als centres per part de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística. De forma aleatòria es realitzaria una selecció de centres a què se’ls arreplegarien les proves per a ser corregides novament per correctors externs al centre i comparar resultats.