programes
Tweets @iessimarro:

Posts etiquetats ‘plurilingüisme’

Legislació actualitzada

Nova ordre d’amissió d’alumnes amb la determinació del districte únic i el nou criteri de baremació per a l’accés, on el que més puntua és tenir germans matriculats.
ORDE 14/2013, de 4 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana.
[2013/3471]

Resolució on apareix el nostre centre com incorporat a la xarxa de centres plurilingües per al curs vinent.
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2013-2014 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana i els centres que han quedat exclosos. [2013/3294]

Resolució que determina la realització de una prova diagnòstica en 2n d’ESO, compresa entre el 29 d’abril i el 24 de maig.
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2013, de la directora general d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s’aprova la realització de l’avaluació diagnòstica en els nivells de l’ensenyança obligatòria, durant el curs 2012-2013, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. [2013/3490]

Premis extraordinaris de FP
RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen,per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2011-2012. [2013/3475]

Normativa nova

Adjunte normativa nova d’interés per al proper curs:
RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d’Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2012-2013
DECRET 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2012 de la Subsecretaria, de la Direcció General de Centres Docents, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2012-2013 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.
ORDE 46/2012, de 12 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana
INSTRUCCIONS DT comunicat faltes professorat
MODEL comunicació de faltes no justificades