A l’Associació de Mares i Pares de l’IES Simarro pensem que la implicació activa i la participació dels pares i mares en la comunitat educativa és important i complementària en l’educació dels nostres fills, dins de l’àmbit que com a pares ens correspon i cada un en la mesura de les seues possibilitats.

Per què col·laborar amb l’AMPA?

Tots els pares i mares, tutors o representants legals dels alumnes de l’Institut es poden inscriure com a socis de l’AMPA de l’IES Dr. Lluís Simarro, la finalitat és col laborar amb l’educació dels nostres fills.

Què es guanya fent-se soci de l’AMPA?

Com a soci de l’AMPA, es tindran els següents drets:

  • Podrà participar amb veu i vot en l’Assemblea General, on s’examina i aprova, si escau, la Memòria Anual, Balanç i comptes generals de l’associació.
  • Podrà triar, i també podré ser elegible, per càrrecs directius i de representació de l’AMPA.
  • Podrà proposar a la Junta Directiva de l’AMPA totes les idees i projectes que considere d’utilitat per a l’associació.
  • Assistir i participar en els actes que organitzi l’associació, d’acord amb la naturalesa dels mateixos.
  • Facilitar la representació i participació dels seus associats en el Consell Escolar del Centre i en els òrgans de participació ciutadana.
  • Organitzar activitats i serveis de tipus assistencial social, educatiu, cultural, recreatiu, esportiu i de previsió per als seus associats.
  • Col laborar en les activitats educatives del Centre.
  • Cooperar amb la comunitat educativa.
  • Fomentar relacions de col·laboració amb altres entitats amb finalitats comuns.
  • En general tots aquells serveis i activitats contribueixin al millor compliment dels fins de l’associació.

Es a dir, que disposarà de les vies per participar, promoure i encoratjar la tasca educativa a l’Institut

Com et pots inscriure?

La inscripció es realitza juntament amb la matrícula al mes de juny, amb una única aportació anual de 15 €, però mai és tard, el termini de subscripció no es tanca, només cal satisfer la quota a través del banc i automàticament passa a ser soci de l’AMPA de l’IES Simarro de Xàtiva. Pots posar-te en contacte amb nosaltres si tens qualsevol dupte.

T’esperem.