El Departament de Matemàtiques de l'IES Dr. Lluís Simarro us dóna la benvinguda al nostre espai docent.

Arxiu d’entrades
Log In

ACTUALITZACIÓ CURS 2022-2023

 • Components del Departament (10)

Director: Joan David Ferrandis Vila

Cap departament: Mª Lucía Grau Bonnín

Definitius: Carlos Ramón López, Carolina Camarasa Lillo i Carmen Guaita Casanova.

Comissions de servei: Salvador Fco. García Boixader, Laura Patricia Richart Llorens i Pablo Iniesta Segrelles.

Interinitats: Begoña Soro Carrasco, Carlos Perelló Amorós i Inés Herrero Albert.

David

Lucia

Carlos

Carol

Carmen

Salva

Begoña

Laura i Inés

Carlos P

Pablo

2n batx

MATII

MCSII

MCSII

MATII

1r batx

MAT I

MCS I

MCS I

MAT I

4t ESO

1MAC

2MAC

1MAC

1MAP

1MAP

3r ESO

1

3

2

2n ESO

2

1

2

1

1r Àmbits

1

2

1

1

FPB 1r

X

RDP 4t

X

RDP 2n

X

Tutories

3rESO

4tESO

2nESO

1rESO

 • Matemàtiques ESO

Criteris de qualificació

La qualificació de l’alumnat es farà tenint en compte:

– La valoració numèrica de totes les proves de caràcter individual relatives a l’adquisició i consolidació dels coneixements.

o Es realitzaran controls escrits de cadascuna de les unitats didàctiques de què consta

l’assignatura o del bloc corresponent. Així mateix, es podran realitzar “mini proves”

(normalment al segon cicle): xicotets controls, avisats o no a l’alumnat, d’una duració entre 10 i 20 minuts, que es faran les vegades que el professorat de l’assignatura considere convenient per tal d’aconseguir que l’alumnat faça un treball diari de l’assignatura i comprovar el ritme del seu aprenentatge. Serveix també per a controlar el “progrés” de l’alumne que “tots els dies” fa el deure a classes particulars.

O Les notes de tots els controls o proves escrites deuen ser ≥3.

o El professor o professora informarà l’alumnat de la forma en què es qualificarà cadascuna de les proves

o Es farà atenció a les normes ortogràfiques, especialment les específiques de l’àrea

– El professor o professora valorarà la presentació, organització i qualitat del quadern de classe en 1r, 2n i 3r ESO, disminuint la seua valoració per als alumnes de quart.

– Es valorarà el comportament de l’alumne quant a: a) respecte als altres b) puntualitat i assistència i c) participació, treball i interés.

– Es valoraran els treballs individuals o en grup realitzats per l’alumne, tenint en compte el rigor i la presentació acurada dels resultats.

Per a la qualificació final de l’alumne, en aquesta àrea, serà especialment important, observar que aquest, de forma individual, haja aconseguit els objectius proposats per al curs, tant quant a l’adquisició de continguts conceptuals, com de destreses, aptituds i mètodes de treball.

A principi de juny es farà una prova global tipus “suficiència” o per avaluacions per a poder “repescar” als suspensos de una o dos avaluacions. Inclús de tot el curs als alumnes amb adaptació no significativa, repetidors, baix nivell o capacitat… però amb bona actitud.

En la prova de “suficiència” entra tota la matèria donada durant tot el curs amb els continguts mínims de cada nivell. L’avaluació de l’alumne/a serà de 5 i extraordinàriament si es considera convenient pel treball, actitud i nota del control de juny de l’alumne/a es podria posar fins a un 7, atenent als següents intervals: Si n=nota,

5≤n<7, es qualificarà amb una nota de 5.

7≤n<9, es qualificarà amb una nota de 6.

n≥9, es qualificarà amb una nota de 7.

Criteris d’avaluació

S’acorden el següents criteris d’avaluació:

1r / 2n d’ESO: 60% / 70% Competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia (proves objectives). 40% / 30% Competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor (comprèn texts matemàtics; s’expressa amb correcció i claredat; busca, processa i comunica informació; elabora esquemes i resums; el seu quadern de classe està complet i ordenat; relaciona coneixements; participa a classe; pregunta dubtes; és autònom; assisteix a classe; és puntual; pren apunts; fa les tasques i estudia regularment i prepara adequadament les proves objectives).

3r d’ESO: 80% Competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia (controls). 20%

Competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor (comprèn texts matemàtics; s’expressa amb

correcció i claredat; busca, processa i comunica informació; elabora esquemes i resums; el seu quadern de classe està complet i ordenat; relaciona coneixements; participa a classe; pregunta dubtes; és autònom; assisteix a classe; és puntual; pren apunts; fa les tasques i estudia regularment i prepara adequadament les proves objectives).

4t d’ESO: 90% Competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia (controls). 10%

Competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor (comprèn texts matemàtics; s’expressa amb

correcció i claredat; busca, processa i comunica informació; elabora esquemes i resums; el seu quadern de classe està complet i ordenat; relaciona coneixements; participa a classe; pregunta dubtes; és autònom; assisteix a classe; és puntual; pren apunts; fa les tasques i estudia regularment i prepara adequadament les proves objectives).

Les avaluacions ponderen de la següent manera: 25% la 1ª, 35% la 2ª i 40% la 3ª per a la qualificació final. Amb activitats de “repàs acumulatiu” en 2a i 3a avaluació. Tot amb la intenció que l’alumnat no es desanime i es premie la progressió ascendent al llarg del curs. També per ser avaluació contínua.

Per últim, es decideix comunicar a l’alumnat que l’acumulació de faltes d’assistència no justificades pot suposar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.

Avaluació d’alumnes amb l’assignatura de cursos anteriors suspesa

Aquesta avaluació s’incorpora a l’avaluació contínua que es realitza en el curs on l’alumnat està matriculat. Si s’aprova l’assignatura del curs, automàticament es donarà per aprovada la del curs o cursos anteriors. En qualsevol curs, si s’abasta un nivell en el qual el professor o professora considera que s’han superat els objectius del curs anterior, s’aprovarà l’assignatura del curs anterior; això es farà tenint en compte les qualificacions de la primera i la segona avaluacions. En cas contrari, se’l proposarà la realització d’una prova objectiva. En qualsevol cas, aquests alumnes estaran avaluats, com a màxim, en abril.

Es lliurarà en juny un quadern de l’estiu per a 1r, 2n i 3r ESO (en reprografia i penjat a AULES). Al llarg del mes de setembre es farà una prova tipus “extraordinària de setembre” com a primera mesura del Pla de Reforç.

Aquesta prova la podria fer tota la classe com a “prova inicial” per a l’avaluació zero.

Els dossiers contindran activitats dels continguts mínims exigibles, de realització obligatòria, que es lliurarà al professorat del curs actual. També deuen agafar l’optativa Taller de reforç de matemàtiques, si s’ofereix des del centre.

Avaluació d’alumnes repetidors

Segons la Normativa: Els diferents departaments didàctics hauran d’elaborar un model de pla específic personalitzat per a la superació de les dificultats detectades el curs anterior. Aquest es presentarà a l’alumnat implicat a inicis de curs i podrà implicar també a la família. Es guardarà a l’expedient de l’alumne i serà el professorat encarregat de l’assignatura qui en farà el seguiment.

En principi es pot proposar un ACI d’un curs, però han d’atendre les explicacions del curs en què es troben, preguntar dubtes i posar interès i ganes per la seua part.

Però s’ha de diferenciar si la raó de la repetició és baixes capacitats o alumne amb NEE o és un tema conductual. Primer s’ha de produir un canvi d’actitud: Programa de canvi de conducta des del PAM i després es tractarà de prendre mesures de recolzament per que aconsegueixe un necessari NCC.

El protocol a seguir en el cas de alumnes repetidores és el següent:

Comprovar si va superar el curs anterior l’ assignatura de Matemàtiques o les optatives

adscrites al departament que haguera cursat.

En cas afirmatiu:

L’alumne seguirà el desenvolupament normal de la classe i es procurarà que realitze els

exercicis d’ampliació proposats pel professorat.

L’objectiu és que no repeteixe les mateixes activitats realitzades el curs

anterior i que li serveisquen per a aprofundir més en els continguts.

Es farà especial èmfasi en evitar que l’alumne es desmotive i avorrisca en classe,

Per a això s’intentarà que siga partícip de les explicacions en classe ( sempre que

aixó siga possible) i que ajude als companys amb més dificultats.

En cas negativo:

Se realitzarà una entrevista personal amb l’alumne i si fora possible amb el tutor/a i/o

professor/a del curs anterior per conèixer les possibles causes que motivaren el

suspens i poder actuar en conseqüència. Segons els resultats obtinguts les

línies d’actuació poden ser:

Falta d’estudi. Major seguiment del treball diari, per al que es procurarà

que l’ alumne estiga situat en las primeres files i major relació

amb els pares per a que duguen un control del treball i estudi a casa.

Falta de maduresa o d’autoestima. Treball en col·laboració amb el

departament d’orientació per a que l’alumne guanye confiança en sí

mateix. Fer que l’alumne siga l’encarregat de xicotetes tasques per al

professor/a com: recordar on es va quedar a la classe anterior, ser l’encarregat d’anotar

les dades de exàmens i recuperacions, avisar al professor/a si hi han

tasques pendents de correcció, etc…

Falta de coneixements o dificultats d’aprenentatge. Adaptació dels

Continguts i situar a l’alumnat junt a companys que puguen ajudar-li.

En qualsevol cas, una vegada acabada cada avaluació es reflectirà la evolució del alumnat omplint la fitxa següent:

SEGUIMENT

A

B

C

Valoració

Quadern de reforç

Correcte

Incorrecte

No presentat

Assistència

Normal

Faltes justificades

Absentisme Habitual55

Treball en l’aula

Correcte

Incorrecte

No el realitza

Temps d’estudi

Adequat

Insuficient

Inexistent

Treballs individuals per unitat didàctica

Presentats correctament

Presentats amb errors

No presentats

Tècniques d’estudi

Correctes

A millorar

Incorrectes

Participació en projectes

Adequada

No adequada

No participa

Exposicions orals

Correctes

A millorar

No les realitza

Activitats d’ampliació (si va superar la matèria en el curs anterior)

Correctes

Incorrectes

No les realitza

Reunions amb el Departament d’Orientació (si escau)

Mesures a prendre

Valoració conjunta amb el tutor/a de grup

 • Matemàtiques BATXILLERAT

Criteris de qualificació

Quasi el 100% de la nota es posarà qualificant la competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia a partir de les proves escrites. Les competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor seran tingudes en compte per tal d’arrodonir la nota a l’alça. Si l’avaluació en aquestes últimes competències no és satisfactòria, es posarà la nota corresponent a les dues primeres competències arrodonida a la baixa. Aquest 100% es reparteix, aproximadament, en dues parts: 90%, en les proves de les unitats didàctiques i un 10% en treballs consistents a una col·lecció d’activitats proposades pel professor o professora.

 • A segon de batxillerat en cada avaluació les proves escrites ponderen amb un 40% i amb un 60% la que es realitza a la setmana d’exàmens.

A segon de batxillerat, les avaluacions ponderen de la següent manera: 20% la 1ª, 30% la 2ª i 50% la 3ª per a la qualificació final. Convé d’aquesta manera si les proves són acumulatives en el fonamental i/o si la matèria es desenvolupa en “espiral”( Es fan activitats de tots els blocs temàtics, augmentant els continguts i la dificultat paulatinament. S’aprofiten els continguts desenvolupats a primer de batxillerat i s’expliquen els propis de segon en el moment en què es necessiten). D’aquesta manera les proves al llarg del curs van sent recuperacions i serveixen per a pujar nota.

 • Un alumne de primer de batxillerat pot presentar-se a les recuperacions per avaluació per a pujar nota. Es farà la mitja amb les notes dels altres exàmens. També es podria sumar a la nota d’avaluació el següent: 0’5 (5), 0’6 (6), 0’7 (7), 1 (8), 1’5 (9) i 2 punts si a la prova ha tret un 10.

 • Si en l’última avaluació la nota final de l’alumne/a no arribés al suficient, l’assignatura li quedarà per a juliol. En l’examen de juliol entra tota la matèria donada durant tot el curs. En Juliol l’avaluació de l’alumne/a serà la nota obtinguda de l’examen, per ser una prova a nivell normal.

Avaluació d’alumnes de 2n de batxillerat amb l’assignatura de 1r de batxillerat suspesa

Eventualment, al llarg del primer trimestre, tindrà lloc una “convocatòria extraordinària” perquè l’alumnat amb l’assignatura de primer suspesa puga aprovar-la i centrar-se en les assignatures de segon de batxillerat. En cas de no aconseguir superar-la, després es faran dos exàmens parcials (finals de gener i finals d’abril) i un final (segona setmana de maig ) per a aquells que no hagen superat algun dels exàmens parcials. La nota es posarà de forma coordinada amb el professor o professora de l’assignatura de 2n de batxillerat si l’alumnat cursa també l’assignatura de 2n, en cas que siga altre professorat del Departament el que duga els pendents.

CALCULADORA: La calculadora científica és obligatòria; pot ser qualsevol model, encara que el centre recomana els models de CASIO Iberia Classwiz, i específicament per a Matemàtiques I i II, la CASIO fx991-SPX Iberia Classwiz, admesa en els tribunals de les PAU.

ACTUALITZACIÓ CURS 2021-22

 

Actualització dels criteris d’avaluació i tractament dels pendents per al curs 2021-2022

 • Matemàtiques ESO

Criteris de qualificació

 

La qualificació de l’alumnat es farà tenint en compte:

– La valoració numèrica de totes les proves de caràcter individual relatives a l’adquisició i consolidació dels coneixements.

o Es realitzaran controls escrits de cadascuna de les unitats didàctiques de què consta

l’assignatura o del bloc corresponent. Així mateix, es podran realitzar “mini proves”

(normalment al segon cicle): xicotets controls, avisats o no a l’alumnat, d’una duració entre 10 i 20 minuts, que es faran les vegades que el professorat de l’assignatura considere convenient per tal d’aconseguir que l’alumnat faça un treball diari de l’assignatura i comprovar el ritme del seu aprenentatge. Serveix també per a controlar el “progrés” de l’alumne que “tots els dies” fa el deure a classes particulars.

O Les notes de tots els controls o proves escrites deuen ser ≥3.

o El professor o professora informarà l’alumnat de la forma en què es qualificarà cadascuna de les proves

o Es farà atenció a les normes ortogràfiques, especialment les específiques de l’àrea

– El professor o professora valorarà la presentació, organització i qualitat del quadern de classe en el primer cicle, disminuint la seua valoració conforme l’alumne puge de curs.

– Es valorarà el comportament de l’alumne quant a: a) respecte als altres b) puntualitat i assistència i c) participació, treball i interés.

– Es valoraran els treballs individuals o en grup realitzats per l’alumne, tenint en compte el rigor i la presentació acurada dels resultats.

 

Per a la qualificació final de l’alumne, en aquesta àrea, serà especialment important, observar que aquest, de forma individual, haja aconseguit els objectius proposats per al curs, tant quant a l’adquisició de continguts conceptuals, com de destreses, aptituds i mètodes de treball.

 

A principi de juny es farà una prova global tipus “suficiència” (amb la mateixa manera de qualificar que l’extraordinària de juliol) o per avaluacions per a poder “repescar” als suspensos de una o dos avaluacions. Inclús de tot el curs als alumnes amb adaptació no significativa, repetidors, baix nivell o capacitat… però amb bona actitud. Tot per a evitar la convocatòria extraordinària de la que considerem que, actualment no té massa sentit si es realitza, com a molt, deu dies després d’acabar el curs.

 

Si en l’última avaluació la nota final de l’alumne/a no arribara al suficient (5), l’assignatura li quedarà per a juliol. En lexamen de juliol entra tota la matèria donada durant tot el curs amb els continguts mínims de cada nivell. En juliol l’avaluació de l’alumne/a serà de 5 i extraordinàriament si es considera convenient pel treball, actitud i nota del control de juliol de l’alumne/a es podria posar fins a un 7, atenent als següents intervals: Si n=nota,

 • 5≤n<7, es qualificarà amb una nota de 5.
 • 7≤n<9, es qualificarà amb una nota de 6.
 • n≥9, es qualificarà amb una nota de 7.

 

Criteris d’avaluació

 

S’acorden el següents criteris d’avaluació:

∙ 1r / 2n d’ESO: 60% / 70% Competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia (proves objectives). 40% / 30% Competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor (comprén texts matemàtics; s’expressa amb correcció i claredat; busca, processa i comunica informació; elabora esquemes i resums; el seu quadern de classe està complet i ordenat; relaciona coneixements; participa a classe; pregunta dubtes; és autònom; assisteix a classe; és puntual; pren apunts; fa les tasques i estudia regularment i prepara adequadament les proves objectives).

∙ 3r d’ESO: 80% Competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia (controls). 20%

Competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor (comprèn texts matemàtics; s’expressa amb

correcció i claredat; busca, processa i comunica informació; elabora esquemes i resums; el seu quadern de classe està complet i ordenat; relaciona coneixements; participa a classe; pregunta dubtes; és autònom; assisteix a classe; és puntual; pren apunts; fa les tasques i estudia regularment i prepara adequadament les proves objectives).

∙ 4t d’ESO: 90% Competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia (controls). 10%

Competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor (comprèn texts matemàtics; s’expressa amb

correcció i claredat; busca, processa i comunica informació; elabora esquemes i resums; el seu quadern de classe està complet i ordenat; relaciona coneixements; participa a classe; pregunta dubtes; és autònom; assisteix a classe; és puntual; pren apunts; fa les tasques i estudia regularment i prepara adequadament les proves objectives).

 

Les avaluacions ponderen de la següent manera: 25% la 1ª, 35% la 2ª i 40% la 3ª per a la qualificació final. Amb activitats de “repàs acumulatiu” en 2a i 3a avaluació. Tot amb la intenció que l’alumnat no es desanime i es premie la progressió ascendent al llarg del curs. També per ser avaluació contínua.

 

Per últim, es decideix comunicar a l’alumnat que l’acumulació de faltes d’assistència no justificades pot suposar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.

 

Avaluació d’alumnes amb l’assignatura de cursos anteriors suspesa

 

Aquesta avaluació s’incorpora a l’avaluació contínua que es realitza en el curs on l’alumnat està matriculat. Si s’aprova l’assignatura del curs, automàticament es donarà per aprovada la del curs o cursos anteriors. En qualsevol curs, si s’abasta un nivell en el qual el professor o professora considera que s’han superat els objectius del curs anterior, s’aprovarà l’assignatura del curs anterior; això es farà tenint en compte les qualificacions de la primera i la segona avaluacions. En cas contrari, se’l proposarà la realització d’una prova objectiva, i es considerarà el treball del dossier, que haurà d’haver estat treballant al llarg dels dos primers trimestres, i que ha d’adquirir-lo en reprografia (també es penjarà a AULES o al Moodle del centre). En qualsevol cas, aquests alumnes estaran avaluats, com a màxim, en abril.

Els dossiers contindran activitats dels continguts mínims exigibles, de realització obligatòria, amb un seguiment a la fi del primer trimestre i lliurament a la fi del segon.

 

CALCULADORA:

∙ Obligatòria en tots els cursos (excepte a l’àmbit de 1r d’ESO i 2n ESO ocasionalment) i hauran de portar-la a classe. El model serà:

o CASIO fx82-SPX Iberia Classwiz (o l’equivalent 85, solar)

o O bé, CASIO fx991-SPX Iberia Classwiz, opcional i recomanable per a l’alumnat amb

intenció de cursar batxillerat amb matemàtiques (o l’equivalent 570, de bateria).

 

 • Matemàtiques BATXILLERAT

 

Criteris de qualificació

 

Quasi el 100% de la nota es posarà qualificant la competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia a partir de les proves escrites. Les competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor seran tingudes en compte per tal d’arrodonir la nota a l’alça. Si l’avaluació en aquestes últimes competències no és satisfactòria, es  posarà la nota corresponent a les dues primeres competències arrodonida a la baixa. Aquest 100% es  reparteix, aproximadament, en dues parts: 90%, en les proves de les unitats didàctiques i un 10% en  treballs consistents a una col·lecció d’activitats proposades pel professor o professora.

En cada avaluació, els alumnes aprovats podran presentar-se a la recuperació per a pujar nota si la fan tots. L’examen de recuperació fa mitja amb la resta d’exàmens de l’avaluació, sols que si s’aprova serveix als suspesos per a posar el “5”.

Per a casos particulars, si un estudiant aprovat es presenta a la recuperació la qualificació quedaria de la següent manera: 5/+0,5; 6/+0,6; 7/+0,7; 8/+0,8; 9/+1;  10/+1+1.

A segon de batxillerat, en cada avaluació les proves escrites ponderen amb un 40% i amb un 60% la que es realitza a la setmana d’exàmens.

A segon de batxillerat, les avaluacions ponderen de la següent manera: 20% la 1ª, 30% la 2ª i 50% la 3ª per a la qualificació final. Convé d’aquesta manera si les proves són acumulatives en el fonamental i/o si la matèria es desenvolupa en “espiral”( Es fan activitats de tots els blocs temàtics, augmentant els continguts i la dificultat paulatinament. S’aprofiten els continguts desenvolupats a primer de batxillerat i s’expliquen els propis de segon en el moment en què es necessiten).

 

Si en l’última avaluació la nota final de l’alumne/a no arribara al suficient, l’assignatura li quedarà per a juliol. En l’examen de juliol entra tota la matèria donada durant tot el curs. En Juliol l’avaluació de l’alumne/a serà la nota obtinguda de l’examen, per ser una prova a nivell normal.

De manera similar al que s’ha comentat per a l’ESO, i abans que es realitze la sessió d’avaluació final, es faran proves tipus “suficiència” (amb la mateixa manera de qualificar que l’extraordinària de juliol) o per avaluacions amb la intenció de “repescar” a l’alumnat amb bona actitud.

 

Avaluació d’alumnes de 2n de batxillerat amb l’assignatura de 1r de batxillerat suspesa

 

A finals d’octubre o principis de novembre (o al llarg del primer trimestre) tindrà lloc una “convocatòria extraordinària” perquè l’alumnat amb l’assignatura de primer suspesa puga aprovar-la i centrar-se en les assignatures de segon de batxillerat. En cas de no aconseguir superar-la, després es faran dos exàmens parcials (finals de gener i finals d’abril) i un final (segona setmana de maig ) per a aquells que no hagen superat algun dels exàmens parcials. La nota es posarà de forma coordinada amb el professor o professora de l’assignatura de 2n de batxillerat si l’alumnat cursa també l’assignatura de 2n, en cas que siga altre professorat del Departament el que duga els pendents.

 

CALCULADORA: La calculadora científica és obligatòria; pot ser qualsevol model, encara que el centre recomana els models de CASIO Iberia Classwiz, i específicament per a Matemàtiques I i II, la CASIO fx991-SPX Iberia Classwiz, admesa en els tribunals de les PAU.

 

Composició del Departament:

Director: Joan David Ferrandis Vila

Cap departament: Mª Lucía Grau Bonnín

Definitius: Carlos Ramón López, Carolina Camarasa Lillo i Carmen Guaita Casanova.

Comissions de servei: Juan Soriano Nàcher, Salvador Fco. García Boixader, Laura Patricia Richart Llorens i Pablo Iniesta Segrelles.

Totes les Matemàtiques en un arbre.

Criteris d’avaluació i seguiment dels pendents al curs 2020-2021.

A) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.

L’avaluació ha de tenir en compte dos aspectes:
– Aprenentatge dels alumnes i les alumnes.
– Funcionament de la unitat didàctica.

AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE

Dintre d’aquest apartat hauria d’avaluar-se dos aspectes:

● Objectius específics
● Formació: objectius generals

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Per realitzar aquesta avaluació es proposaran diversos controls per avaluació, depenent de la unitat didàctica, però normalment un per tema o unitat. Aquests controls o proves, estaran elaborats per a comprovar el grau en que els alumnes i les alumnes han aconseguit els objectius proposats.

En cada control o prova escrita d’avaluació s’exigirà un mínim de 3 punts per a poder fer mitja.

Els controls d’avaluació, excepte en cas de presentació d’un paper signat pel metge, no es repetiran.

VALORACIÓ:

ESO:
En les tres avaluacions, la mitjana de les notes dels controls fets en cada avaluació suposarà el 80% de la nota final de l’avaluació. En la final, la nota serà una mitjana amb una ponderació del 25% per a la primera avaluació, 35% per a la segona avaluació i 40% per a la tercera avaluació.

BATXILLERAT:

A segon de batxillerat es celebra cada trimestre “la setmana d’exàmens”, en la què es concentren en tres o quatre dies els exàmens d’avaluació de totes les assignatures (a semblança de l’organització de les proves d’accés a la universitat). Aquest examen té un pes d’un 60% a la nota d’avaluació.

En les tres avaluacions, la mitjana de les notes dels controls fets en l’avaluació suposarà el 90% de la nota final de l’avaluació. En la final, la nota serà una mitjana amb una ponderació del 25% per a la primera avaluació, 35% per a la segona avaluació i 40% per a la tercera avaluació.

FORMACIÓ: OBJECTIUS GENERALS:

Per realitzar aquesta avaluació es tindrà en compte paràmetres com els següents:

● El treball diari dels alumnes.
● Actitud en classe.
● Col·laboració prestada, tant als companys i companyes així com al professor/a.
● Intervencions a classe.
● Treball en equip i paper que realitza dintre d’aquest.
● Autoavaluació per part dels alumnes i les alumnes. Entenent per autoavaluació que l’alumne o alumna prenga consciència dels seus propis avanços, estancaments o retrocessos amb la finalitat de que es responsabilitze de la seua pròpia formació.
● Control del quadern personal de l’alumne o alumna (No es tracta de revisar sistemàticament els quaderns, sinó de poder recórrer al quadern d’un alumne/a per a completar la informació que sobre el seu procés d’aprenentatge anem realitzant).
● Assistència a classe i puntualitat.
Respecte a l’ASSISTÈNCIA a classe, és necessari justificar adequadament les faltes, en cas contrari es considerarà falta injustificada. L’acumulació d’aquestes poden portar a la consideració d’abandó de l’assignatura i seran tractades com s’indica en el reglament de règim intern del centre. A més les faltes injustificades podran suposar la pèrdua del 20% de la nota de formació.

VALORACIÓ:

ESO Aquesta part suposarà el 20% de la nota final en cada avaluació.

Si en l’última avaluació la nota final de l’alumne/a no arribara al suficient (5), l’assignatura li quedarà per a juliol. En l’examen de juliol entra tota la matèria donada durant tot el curs. En juliol l’avaluació de l’alumne/a serà de 5 i extraordinàriament si es considera convenient pel treball, actitud i nota del control de juliol de l’alumne/a es podria posar fins a un 7, atenent als següents intervals: Si n=nota,
● 5≤n<7, es qualificarà amb una nota de 5.
● 7≤n<9, es qualificarà amb una nota de 6.
● n≥9, es qualificarà amb una nota de 7.

BATXILLERAT Aquesta part suposarà el 10% de la nota final en cada avaluació.

Si en l’última avaluació la nota final de l’alumne/a no arribara al suficient, l’assignatura li quedarà per a juliol. En l’examen de juliol entra tota la matèria donada durant tot el curs. En Juliol l’avaluació de l’alumne/a serà la nota obtinguda de l’examen, però mai superarà el 7.

CRITERIS DE CORRECCIÓ:

A) Es valorarà l’adequada estructuració de les contestacions atenent als següents factors:
● La claredat conceptual en l’exposició.
● La presentació (cal escriure clar, ordenat, distribuint bé els espais, deixant marges, etc.)
● No cometre faltes d’ortografia. (Un número elevat de faltes d’ortografia podrà suposar una pèrdua de 0.5 punts en la nota)
● La justificació de l’estratègia dissenyada per a resoldre el problema.
● La construcció o elecció raonada dels elements (funcions, models probabilístics, sistemes de referència, gràfics, etc.) necessaris per a la formalització matemàtica de la situació a resoldre.
● La correcció lògica en els raonaments o càlculs que porte a l’obtenció de la o les solucions o la convicció de la seua existència.
● La interpretació de les solucions obtingudes, si procedeix, i si de cas, posar de manifest la inviabilitat o incorrecció de la mateixa.

B) En tant que les matemàtiques constitueixen també un llenguatge que conté recursos apropiats per a convèncer i comunicar, es valorarà positivament les habilitats demostrades en quant a:
● La claredat i precisió.
● La coherència i pertinència dels arguments esgrimits.
● L’originalitat dels enfocaments.
● La concisió, pulcritud i claredat comunicativa.

RECLAMACIONS

Tots els alumnes de secundària i batxillerat, tindran el dret de veure els exercicis escrits corregits per tal de comprovar si la correcció ha estat l’apropiada en base als criteris de correcció esmentats en l’apartat anterior o hi ha algun error en la suma de les notes parcials. Si després de veure l’examen l’alumne/a continua estant en desacord, hi ha una normativa legal que es facilitarà a aquests per part del departament.

B) ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ.

De cada unitat, de diferents editorials i direccions de pàgines web tenim material, activitats i quadernets fotocopiables, d’ampliació i de reforç per a poder adequar-les al ritme de l’aula.

C) RECUPERACIÓ DE LES MATEMÀTIQUES PER A L’ALUMNAT AMB L’ASSIGNATURA PENDENT.

BATXILLERAT: (alumnat de 2n de Batxillerat amb matemàtiques de 1r pendent)

● RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

El departament acorda:

1) Que la matèria dels curs es dividirà en dos blocs, de tal manera que els alumnes pendents realitzaran dos exàmens, un en la primera part del curs (després de vacacions de Nadal) i un altre en la segona (després de falles). La nota serà la mitjana aritmètica de les dues proves.
2) Els alumnes que resulten suspesos en les proves anteriors tindran dret a realitzar un altre examen de recuperació de la part o parts suspeses abans de maig.
3) La matèria que entra en cada parcial és la següent:

PRIMER PARCIAL
Matemàtiques I: s’examinen els blocs d’Aritmètica i Àlgebra, i Trigonometria
(lliçons 1, 3, 4 i 5 del llibre Matemàtiques I, d’Anaya).

*Fàcilment es pot localitzar i visualitzar a internet.
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I: s’examinen del bloc Aritmètica i Àlgebra (lliçons 1, 3, 4 i 5, ambdós inclusivament, del llibre
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I, d’Anaya).

SEGON PARCIAL
Matemàtiques I: s’examinen els blocs de Geometria Analítica i Funcions (lliçons 7, 8, 10, 11 i 12 del llibre Matemàtiques I, d’Anaya).
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I: s’examinen els blocs de Funcions, Anàlisi i Estadística i Probabilitat (lliçons 6, 8, 9, Probabilitat) del llibre
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I, d’Anaya).

No obstant això, l’alumne podrà superar la matèria pendent si aprovara les Matemàtiques del curs en el qual es troba matriculat. En aquest cas la seua qualificació de la matèria pendent coincidirà amb la qualificació de la matèria del curs en el qual es trobe matriculat.

ESO: (alumnat amb les matemàtiques pendents d’altres cursos)

● RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

El departament acorda:
1) El lliurament trimestral de “quadernets” amb activitats dels continguts mínims exigibles de cada nivell.
S’acorda al curs 20/21 fer soles 2 “quadernets” corresponents als blocs temàtics de la primera i segona avaluació que van ser desenvolupats presencialment al curs anterior.
2) La observació, per part del professor-ra del curs actual, de l’actitud de l’alumne/a: atenció i concentració, participació, esforç, interés per aprendre els nous continguts que comporta el haver pujat de nivell, necessitat de detectar els errors (o mancances) i aprendre d’ells…
3) La nota per a aquests alumnes serà la mitjana entre la puntuació corresponent a la realització dels quaderns i l’actitud que mostra a l’actualitat, amb un pes del 50%, i l’altre 50% la puntuació de la prova escrita realitzada en aqueix trimestre, amb una puntuació mínima a l’examen de 3. És completament necessari haver entregat les activitats proposades. Els exercicis proposats en aquestes proves seran similars als entregats a l’alumne.
4) Els exàmens es realitzaran a l’aula i el mateix dia per als tres nivells, en la mesura que siga possible, però a diferents hores, perquè així un alumne/al fet que tinga pendents diversos nivells puga presentar-se a tots. En tot cas, l’apte en una matèria suposarà l’apte en les matèries dels cursos inferiors que tinguen pendents.

La qualificació corresponent a la convocatòria ordinària de juny serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els tres blocs. Serà aprovat si obté almenys un 5.

No obstant això, l’alumne podrà superar la matèria pendent si aprova les Matemàtiques del curs en el qual es troba matriculat, ja que a l’ésser les Matemàtiques una matèria recurrent, la major part dels continguts i objectius d’un curs abasten i amplien els continguts i objectius del curs anterior. En aquest cas la seua qualificació de la matèria pendent coincidirà amb la qualificació de la matèria del curs en el qual es trobe matriculat.

Si la qualificació final obtinguda no arriba a 5 punts en la convocatòria ordinària, l’alumne pendent haurà de realitzar una prova extraordinària al juliol, on es prestarà especial atenció a les activitats corresponents a les parts de la matèria que l’alumne/a no haja superat.

La separació en blocs de continguts per al desenvolupament d’activitats i proves és la següent: (Molt coincident amb la seqüenciació dels blocs temàtics de curs actual en què l’alumne es troba matriculat.)

CURS 1° E.S.O.
Bloc I.- Aritmètica
● Nombres naturals. Representació en la recta. Operacions amb nombres naturals. El sistema de numeració decimal. Problemes
● Divisibilitat en N. Múltiples i divisors. Criteris de divisibilitat. Nombres primers i nombres compostos. Descomposició en factors cosins de nombres naturals senzills. Mínim comú múltiple i màxim comú divisor.
● Nombres enters. Representació gràfica. Operacions elementals. Propietats. Potències de base sencera i exponent natural. Propietats. Arrels quadrades exactes.
● Mesures directes i indirectes. Instruments de mesura. Precisió i estimació en les mesures.

Bloc II.- Àlgebra, aritmètica
● Nombres fraccionaris i decimals. Representació. Fraccions equivalents. Fracció irreductible. Ordre en els nombres fraccionaris i decimals. Operacions elementals. Aproximacions i arrodoniments. Jerarquia de les operacions. Ús del parèntesi.
● Problemes
● Concepte d’equació. Equacions de primer grau amb coeficients senzills.
Bloc III.- Geometria.
● Elements bàsics de la geometria del pla. Relacions d’incidència, paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes.
● Angles. Classificació. Mesura d’angles. Operacions amb mesures d’angles.
● Mediatriu d’un segment. Bisectriu d’un angle.
● Les figures planes elementals (descripció, construcció, classificació i propietats). Rectes notables d’un triangle (construcció amb regla i compàs).
● Càlcul d’àrees i perímetres de les figures planes elementals. Càlcul d’àrees per descomposició en figures simples.
● Circumferències i cercles. Relacions entre angles i arcs de circumferència. Posicions relatives de rectes i circumferències.
● Els problemes geomètrics que precisen de la representació, el reconeixement i el càlcul de les mesures de les figures planes.
● Les gràfiques elaborades a partir de taules de valors.
● Les gràfiques i els diagrames de barres relacionats amb els fenòmens naturals, la vida quotidiana i el món de la informació.

CURS 2° E.S.O.

Bloc I.- Nombres naturals i Enters. Operacions combinades. Problemes.
● Nombres enters. Representació gràfica. Operacions elementals. Propietats. Potències de base sencera i exponent natural. Propietats. Arrels quadrades exactes.
● Problemes combinats.
● Divisibilitat en N. Múltiples i divisors. Criteris de divisibilitat.
● Nombres primers i nombres compostos. Descomposició en factors cosins de nombres naturals senzills. Mínim comú múltiple i màxim comú divisor. Nombres decimals.

Bloc II.- Nombres fraccionaris. Operacions combinades. Magnituds.
● Nombres fraccionaris i decimals. Pas de fracció a decimal.
● Representació. Fraccions equivalents. Fracció irreductible. Ordre en els nombres fraccionaris i decimals. Operacions elementals. Jerarquia de les operacions. Ús del parèntesi. Números periòdics.
● Les estratègies de càlcul mental a partir de les propietats de les operacions numèriques.
● Les magnituds i la seua mesura. El sistema mètric decimal. Unitats de longitud, massa, capacitat, superfície i volum. Transformació d’unitats d’una mateixa magnitud. La relació entre capacitat i volum.

Bloc III.- Llenguatge algebraic. Equacions. Taules. Problemes. Geometria.
● Magnituds directa i inversament proporcionals. Percentatges. La resolució de problemes.
● Llenguatge algebraic. Operacions algebraiques Equacions i Sistema.
● Igualtats notables.

CURS 3° E.S.O.

Bloc I.- Nombres racionals. Nombres reals. Nombres irracionals.
● Repàs dels nombres racionals i les seues operacions.
● Repàs de les formes decimals i de les fraccions generatrius.
● Operacions amb radicals.
● Notació científica.

Bloc II.- Equacions i sistemes.
● Repàs d’equacions de primer i segon grau.
● Divisió d’un polinomi per x-a. La regla de Ruffini. Aplicació al càlcul d’arrels d’un polinomi i a la resolució d’equacions.
● Sistemes d’equacions lineals.
● Mètodes de resolució. Problemes.

Bloc III.- Funcions. Semblança. Angles.
● Concepte. Expressió algebraica i gràfica.
● Monotonia. Extrems relatius.
● Idea de continuïtat. Interpretació de gràfiques.
● Repàs de les funcions lineals i funcions quadràtiques amb les seues respectives gràfiques.
● Teorema de Tales.
● Teorema de Pitàgores.
● Concepte d’angle.
● Angles d’un polígon.

Los 10 mejores momentos matemáticos de ‘Los Simpson’

Punxeu a la imatge per descobrir el que diu al títol de la notícia.

Los fascinantes secretos matemáticos escondidos en “Los Simpsons”

Via el diari digital Público (punxeu la imatge):

¿Para qué sirven las matemáticas?

Interessant i molt divertit article sobre la necessitat de les matemàtiques:

 
¿Para qué sirven las matemáticas?

Alabanza. El reino de las matemáticas

 

A continuació l’enllaç a un llibre gratuït, cedit per l’autor, novel·la relacionada amb les matemàtiques, com ja ho mostra el títol.

Alabanza. El reino de las matemáticas, de Jesús Mate.
Sebastián se encuentra en Alabanza, una especie de mundo medieval lleno de curiosos personajes. Sólo recuerda que se fue a la cama, después de haber estado estudiando toda la tarde para el examen de matemáticas del día siguiente, y que despertó allí sin más. Es consciente de que todo debe ser un sueño. Pero el mundo de Alabanza se empeña en hacerle resolver distintos problemas matemáticos para poder sobrevivir.

La lectura de esta pequeña novela requiere haber superado las matemáticas de toda la Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, hasta los más pequeños podrán disfrutar de los personajes y aventuras de Alabanza.

Alabanza. El reino de las matemáticas

Redes 125: Descifrar las probabilidades en la vida

En la mayoría de situaciones de la vida, el sentido común es un buen atajo para solucionar problemas o para tomar decisiones con un resultado positivo para nosotros. Pero en otras circunstancias, la intuición puede fallar. En esos casos, es mejor saber de teoría de probabilidades y no dejarnos llevar por el primer impulso. El matemático y divulgador científico Amir Aczel le explica a Punset en este capítulo de Redes cómo las matemáticas pueden ayudarnos en contextos tan diversos como en el juego o en las relaciones personales. (Punxeu a l’enllaç per veure el vídeo)
Redes 125: Descifrar las probabilidades en la vida

Conrad Wolfram sobre: cómo enseñar a los niños matemática real con computadoras

Desde los cohetes hasta los mercados de valores, muchas de las creaciones más emocionantes de la humanidad son impulsadas por las matemáticas. Entonces, ¿por qué los niños le pierden el interés? Conrad Wolfram sostiene que parte de la matemática que enseñamos, el cálculo a mano, no sólo es tedioso sino sobre todo irrelevante para la matemática real y el mundo real. Aquí nos presenta una idea radical: enseñar matemática a los niños a través de la programación computacional.
Conrad Wolfram sobre: cómo enseñar a los niños matemática real con computadoras