El Departament de Matemàtiques de l'IES Dr. Lluís Simarro us dóna la benvinguda al nostre espai docent.

Arxiu d’entrades
Log In

Criteris d’avaluació i seguiment dels pendents al curs 2020-2021.

A) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.

L’avaluació ha de tenir en compte dos aspectes:
– Aprenentatge dels alumnes i les alumnes.
– Funcionament de la unitat didàctica.

AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE

Dintre d’aquest apartat hauria d’avaluar-se dos aspectes:

● Objectius específics
● Formació: objectius generals

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Per realitzar aquesta avaluació es proposaran diversos controls per avaluació, depenent de la unitat didàctica, però normalment un per tema o unitat. Aquests controls o proves, estaran elaborats per a comprovar el grau en que els alumnes i les alumnes han aconseguit els objectius proposats.

En cada control o prova escrita d’avaluació s’exigirà un mínim de 3 punts per a poder fer mitja.

Els controls d’avaluació, excepte en cas de presentació d’un paper signat pel metge, no es repetiran.

VALORACIÓ:

ESO:
En les tres avaluacions, la mitjana de les notes dels controls fets en cada avaluació suposarà el 80% de la nota final de l’avaluació. En la final, la nota serà una mitjana amb una ponderació del 25% per a la primera avaluació, 35% per a la segona avaluació i 40% per a la tercera avaluació.

BATXILLERAT:

A segon de batxillerat es celebra cada trimestre “la setmana d’exàmens”, en la què es concentren en tres o quatre dies els exàmens d’avaluació de totes les assignatures (a semblança de l’organització de les proves d’accés a la universitat). Aquest examen té un pes d’un 60% a la nota d’avaluació.

En les tres avaluacions, la mitjana de les notes dels controls fets en l’avaluació suposarà el 90% de la nota final de l’avaluació. En la final, la nota serà una mitjana amb una ponderació del 25% per a la primera avaluació, 35% per a la segona avaluació i 40% per a la tercera avaluació.

FORMACIÓ: OBJECTIUS GENERALS:

Per realitzar aquesta avaluació es tindrà en compte paràmetres com els següents:

● El treball diari dels alumnes.
● Actitud en classe.
● Col·laboració prestada, tant als companys i companyes així com al professor/a.
● Intervencions a classe.
● Treball en equip i paper que realitza dintre d’aquest.
● Autoavaluació per part dels alumnes i les alumnes. Entenent per autoavaluació que l’alumne o alumna prenga consciència dels seus propis avanços, estancaments o retrocessos amb la finalitat de que es responsabilitze de la seua pròpia formació.
● Control del quadern personal de l’alumne o alumna (No es tracta de revisar sistemàticament els quaderns, sinó de poder recórrer al quadern d’un alumne/a per a completar la informació que sobre el seu procés d’aprenentatge anem realitzant).
● Assistència a classe i puntualitat.
Respecte a l’ASSISTÈNCIA a classe, és necessari justificar adequadament les faltes, en cas contrari es considerarà falta injustificada. L’acumulació d’aquestes poden portar a la consideració d’abandó de l’assignatura i seran tractades com s’indica en el reglament de règim intern del centre. A més les faltes injustificades podran suposar la pèrdua del 20% de la nota de formació.

VALORACIÓ:

ESO Aquesta part suposarà el 20% de la nota final en cada avaluació.

Si en l’última avaluació la nota final de l’alumne/a no arribara al suficient (5), l’assignatura li quedarà per a juliol. En l’examen de juliol entra tota la matèria donada durant tot el curs. En juliol l’avaluació de l’alumne/a serà de 5 i extraordinàriament si es considera convenient pel treball, actitud i nota del control de juliol de l’alumne/a es podria posar fins a un 7, atenent als següents intervals: Si n=nota,
● 5≤n<7, es qualificarà amb una nota de 5.
● 7≤n<9, es qualificarà amb una nota de 6.
● n≥9, es qualificarà amb una nota de 7.

BATXILLERAT Aquesta part suposarà el 10% de la nota final en cada avaluació.

Si en l’última avaluació la nota final de l’alumne/a no arribara al suficient, l’assignatura li quedarà per a juliol. En l’examen de juliol entra tota la matèria donada durant tot el curs. En Juliol l’avaluació de l’alumne/a serà la nota obtinguda de l’examen, però mai superarà el 7.

CRITERIS DE CORRECCIÓ:

A) Es valorarà l’adequada estructuració de les contestacions atenent als següents factors:
● La claredat conceptual en l’exposició.
● La presentació (cal escriure clar, ordenat, distribuint bé els espais, deixant marges, etc.)
● No cometre faltes d’ortografia. (Un número elevat de faltes d’ortografia podrà suposar una pèrdua de 0.5 punts en la nota)
● La justificació de l’estratègia dissenyada per a resoldre el problema.
● La construcció o elecció raonada dels elements (funcions, models probabilístics, sistemes de referència, gràfics, etc.) necessaris per a la formalització matemàtica de la situació a resoldre.
● La correcció lògica en els raonaments o càlculs que porte a l’obtenció de la o les solucions o la convicció de la seua existència.
● La interpretació de les solucions obtingudes, si procedeix, i si de cas, posar de manifest la inviabilitat o incorrecció de la mateixa.

B) En tant que les matemàtiques constitueixen també un llenguatge que conté recursos apropiats per a convèncer i comunicar, es valorarà positivament les habilitats demostrades en quant a:
● La claredat i precisió.
● La coherència i pertinència dels arguments esgrimits.
● L’originalitat dels enfocaments.
● La concisió, pulcritud i claredat comunicativa.

RECLAMACIONS

Tots els alumnes de secundària i batxillerat, tindran el dret de veure els exercicis escrits corregits per tal de comprovar si la correcció ha estat l’apropiada en base als criteris de correcció esmentats en l’apartat anterior o hi ha algun error en la suma de les notes parcials. Si després de veure l’examen l’alumne/a continua estant en desacord, hi ha una normativa legal que es facilitarà a aquests per part del departament.

B) ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ.

De cada unitat, de diferents editorials i direccions de pàgines web tenim material, activitats i quadernets fotocopiables, d’ampliació i de reforç per a poder adequar-les al ritme de l’aula.

C) RECUPERACIÓ DE LES MATEMÀTIQUES PER A L’ALUMNAT AMB L’ASSIGNATURA PENDENT.

BATXILLERAT: (alumnat de 2n de Batxillerat amb matemàtiques de 1r pendent)

● RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

El departament acorda:

1) Que la matèria dels curs es dividirà en dos blocs, de tal manera que els alumnes pendents realitzaran dos exàmens, un en la primera part del curs (després de vacacions de Nadal) i un altre en la segona (després de falles). La nota serà la mitjana aritmètica de les dues proves.
2) Els alumnes que resulten suspesos en les proves anteriors tindran dret a realitzar un altre examen de recuperació de la part o parts suspeses abans de maig.
3) La matèria que entra en cada parcial és la següent:

PRIMER PARCIAL
Matemàtiques I: s’examinen els blocs d’Aritmètica i Àlgebra, i Trigonometria
(lliçons 1, 3, 4 i 5 del llibre Matemàtiques I, d’Anaya).

*Fàcilment es pot localitzar i visualitzar a internet.
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I: s’examinen del bloc Aritmètica i Àlgebra (lliçons 1, 3, 4 i 5, ambdós inclusivament, del llibre
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I, d’Anaya).

SEGON PARCIAL
Matemàtiques I: s’examinen els blocs de Geometria Analítica i Funcions (lliçons 7, 8, 10, 11 i 12 del llibre Matemàtiques I, d’Anaya).
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I: s’examinen els blocs de Funcions, Anàlisi i Estadística i Probabilitat (lliçons 6, 8, 9, Probabilitat) del llibre
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I, d’Anaya).

No obstant això, l’alumne podrà superar la matèria pendent si aprovara les Matemàtiques del curs en el qual es troba matriculat. En aquest cas la seua qualificació de la matèria pendent coincidirà amb la qualificació de la matèria del curs en el qual es trobe matriculat.

ESO: (alumnat amb les matemàtiques pendents d’altres cursos)

● RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

El departament acorda:
1) El lliurament trimestral de “quadernets” amb activitats dels continguts mínims exigibles de cada nivell.
S’acorda al curs 20/21 fer soles 2 “quadernets” corresponents als blocs temàtics de la primera i segona avaluació que van ser desenvolupats presencialment al curs anterior.
2) La observació, per part del professor-ra del curs actual, de l’actitud de l’alumne/a: atenció i concentració, participació, esforç, interés per aprendre els nous continguts que comporta el haver pujat de nivell, necessitat de detectar els errors (o mancances) i aprendre d’ells…
3) La nota per a aquests alumnes serà la mitjana entre la puntuació corresponent a la realització dels quaderns i l’actitud que mostra a l’actualitat, amb un pes del 50%, i l’altre 50% la puntuació de la prova escrita realitzada en aqueix trimestre, amb una puntuació mínima a l’examen de 3. És completament necessari haver entregat les activitats proposades. Els exercicis proposats en aquestes proves seran similars als entregats a l’alumne.
4) Els exàmens es realitzaran a l’aula i el mateix dia per als tres nivells, en la mesura que siga possible, però a diferents hores, perquè així un alumne/al fet que tinga pendents diversos nivells puga presentar-se a tots. En tot cas, l’apte en una matèria suposarà l’apte en les matèries dels cursos inferiors que tinguen pendents.

La qualificació corresponent a la convocatòria ordinària de juny serà la mitjana aritmètica de les obtingudes en els tres blocs. Serà aprovat si obté almenys un 5.

No obstant això, l’alumne podrà superar la matèria pendent si aprova les Matemàtiques del curs en el qual es troba matriculat, ja que a l’ésser les Matemàtiques una matèria recurrent, la major part dels continguts i objectius d’un curs abasten i amplien els continguts i objectius del curs anterior. En aquest cas la seua qualificació de la matèria pendent coincidirà amb la qualificació de la matèria del curs en el qual es trobe matriculat.

Si la qualificació final obtinguda no arriba a 5 punts en la convocatòria ordinària, l’alumne pendent haurà de realitzar una prova extraordinària al juliol, on es prestarà especial atenció a les activitats corresponents a les parts de la matèria que l’alumne/a no haja superat.

La separació en blocs de continguts per al desenvolupament d’activitats i proves és la següent: (Molt coincident amb la seqüenciació dels blocs temàtics de curs actual en què l’alumne es troba matriculat.)

CURS 1° E.S.O.
Bloc I.- Aritmètica
● Nombres naturals. Representació en la recta. Operacions amb nombres naturals. El sistema de numeració decimal. Problemes
● Divisibilitat en N. Múltiples i divisors. Criteris de divisibilitat. Nombres primers i nombres compostos. Descomposició en factors cosins de nombres naturals senzills. Mínim comú múltiple i màxim comú divisor.
● Nombres enters. Representació gràfica. Operacions elementals. Propietats. Potències de base sencera i exponent natural. Propietats. Arrels quadrades exactes.
● Mesures directes i indirectes. Instruments de mesura. Precisió i estimació en les mesures.

Bloc II.- Àlgebra, aritmètica
● Nombres fraccionaris i decimals. Representació. Fraccions equivalents. Fracció irreductible. Ordre en els nombres fraccionaris i decimals. Operacions elementals. Aproximacions i arrodoniments. Jerarquia de les operacions. Ús del parèntesi.
● Problemes
● Concepte d’equació. Equacions de primer grau amb coeficients senzills.
Bloc III.- Geometria.
● Elements bàsics de la geometria del pla. Relacions d’incidència, paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes.
● Angles. Classificació. Mesura d’angles. Operacions amb mesures d’angles.
● Mediatriu d’un segment. Bisectriu d’un angle.
● Les figures planes elementals (descripció, construcció, classificació i propietats). Rectes notables d’un triangle (construcció amb regla i compàs).
● Càlcul d’àrees i perímetres de les figures planes elementals. Càlcul d’àrees per descomposició en figures simples.
● Circumferències i cercles. Relacions entre angles i arcs de circumferència. Posicions relatives de rectes i circumferències.
● Els problemes geomètrics que precisen de la representació, el reconeixement i el càlcul de les mesures de les figures planes.
● Les gràfiques elaborades a partir de taules de valors.
● Les gràfiques i els diagrames de barres relacionats amb els fenòmens naturals, la vida quotidiana i el món de la informació.

CURS 2° E.S.O.

Bloc I.- Nombres naturals i Enters. Operacions combinades. Problemes.
● Nombres enters. Representació gràfica. Operacions elementals. Propietats. Potències de base sencera i exponent natural. Propietats. Arrels quadrades exactes.
● Problemes combinats.
● Divisibilitat en N. Múltiples i divisors. Criteris de divisibilitat.
● Nombres primers i nombres compostos. Descomposició en factors cosins de nombres naturals senzills. Mínim comú múltiple i màxim comú divisor. Nombres decimals.

Bloc II.- Nombres fraccionaris. Operacions combinades. Magnituds.
● Nombres fraccionaris i decimals. Pas de fracció a decimal.
● Representació. Fraccions equivalents. Fracció irreductible. Ordre en els nombres fraccionaris i decimals. Operacions elementals. Jerarquia de les operacions. Ús del parèntesi. Números periòdics.
● Les estratègies de càlcul mental a partir de les propietats de les operacions numèriques.
● Les magnituds i la seua mesura. El sistema mètric decimal. Unitats de longitud, massa, capacitat, superfície i volum. Transformació d’unitats d’una mateixa magnitud. La relació entre capacitat i volum.

Bloc III.- Llenguatge algebraic. Equacions. Taules. Problemes. Geometria.
● Magnituds directa i inversament proporcionals. Percentatges. La resolució de problemes.
● Llenguatge algebraic. Operacions algebraiques Equacions i Sistema.
● Igualtats notables.

CURS 3° E.S.O.

Bloc I.- Nombres racionals. Nombres reals. Nombres irracionals.
● Repàs dels nombres racionals i les seues operacions.
● Repàs de les formes decimals i de les fraccions generatrius.
● Operacions amb radicals.
● Notació científica.

Bloc II.- Equacions i sistemes.
● Repàs d’equacions de primer i segon grau.
● Divisió d’un polinomi per x-a. La regla de Ruffini. Aplicació al càlcul d’arrels d’un polinomi i a la resolució d’equacions.
● Sistemes d’equacions lineals.
● Mètodes de resolució. Problemes.

Bloc III.- Funcions. Semblança. Angles.
● Concepte. Expressió algebraica i gràfica.
● Monotonia. Extrems relatius.
● Idea de continuïtat. Interpretació de gràfiques.
● Repàs de les funcions lineals i funcions quadràtiques amb les seues respectives gràfiques.
● Teorema de Tales.
● Teorema de Pitàgores.
● Concepte d’angle.
● Angles d’un polígon.

Commentaris tancats.