El Departament de Matemàtiques de l'IES Dr. Lluís Simarro us dóna la benvinguda al nostre espai docent.

Arxiu d’entrades
Log In

ACTUALITZACIÓ CURS 2021-22

 

Actualització dels criteris d’avaluació i tractament dels pendents per al curs 2021-2022

  • Matemàtiques ESO

Criteris de qualificació

 

La qualificació de l’alumnat es farà tenint en compte:

– La valoració numèrica de totes les proves de caràcter individual relatives a l’adquisició i consolidació dels coneixements.

o Es realitzaran controls escrits de cadascuna de les unitats didàctiques de què consta

l’assignatura o del bloc corresponent. Així mateix, es podran realitzar “mini proves”

(normalment al segon cicle): xicotets controls, avisats o no a l’alumnat, d’una duració entre 10 i 20 minuts, que es faran les vegades que el professorat de l’assignatura considere convenient per tal d’aconseguir que l’alumnat faça un treball diari de l’assignatura i comprovar el ritme del seu aprenentatge. Serveix també per a controlar el “progrés” de l’alumne que “tots els dies” fa el deure a classes particulars.

O Les notes de tots els controls o proves escrites deuen ser ≥3.

o El professor o professora informarà l’alumnat de la forma en què es qualificarà cadascuna de les proves

o Es farà atenció a les normes ortogràfiques, especialment les específiques de l’àrea

– El professor o professora valorarà la presentació, organització i qualitat del quadern de classe en el primer cicle, disminuint la seua valoració conforme l’alumne puge de curs.

– Es valorarà el comportament de l’alumne quant a: a) respecte als altres b) puntualitat i assistència i c) participació, treball i interés.

– Es valoraran els treballs individuals o en grup realitzats per l’alumne, tenint en compte el rigor i la presentació acurada dels resultats.

 

Per a la qualificació final de l’alumne, en aquesta àrea, serà especialment important, observar que aquest, de forma individual, haja aconseguit els objectius proposats per al curs, tant quant a l’adquisició de continguts conceptuals, com de destreses, aptituds i mètodes de treball.

 

A principi de juny es farà una prova global tipus “suficiència” (amb la mateixa manera de qualificar que l’extraordinària de juliol) o per avaluacions per a poder “repescar” als suspensos de una o dos avaluacions. Inclús de tot el curs als alumnes amb adaptació no significativa, repetidors, baix nivell o capacitat… però amb bona actitud. Tot per a evitar la convocatòria extraordinària de la que considerem que, actualment no té massa sentit si es realitza, com a molt, deu dies després d’acabar el curs.

 

Si en l’última avaluació la nota final de l’alumne/a no arribara al suficient (5), l’assignatura li quedarà per a juliol. En lexamen de juliol entra tota la matèria donada durant tot el curs amb els continguts mínims de cada nivell. En juliol l’avaluació de l’alumne/a serà de 5 i extraordinàriament si es considera convenient pel treball, actitud i nota del control de juliol de l’alumne/a es podria posar fins a un 7, atenent als següents intervals: Si n=nota,

  • 5≤n<7, es qualificarà amb una nota de 5.
  • 7≤n<9, es qualificarà amb una nota de 6.
  • n≥9, es qualificarà amb una nota de 7.

 

Criteris d’avaluació

 

S’acorden el següents criteris d’avaluació:

∙ 1r / 2n d’ESO: 60% / 70% Competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia (proves objectives). 40% / 30% Competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor (comprén texts matemàtics; s’expressa amb correcció i claredat; busca, processa i comunica informació; elabora esquemes i resums; el seu quadern de classe està complet i ordenat; relaciona coneixements; participa a classe; pregunta dubtes; és autònom; assisteix a classe; és puntual; pren apunts; fa les tasques i estudia regularment i prepara adequadament les proves objectives).

∙ 3r d’ESO: 80% Competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia (controls). 20%

Competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor (comprèn texts matemàtics; s’expressa amb

correcció i claredat; busca, processa i comunica informació; elabora esquemes i resums; el seu quadern de classe està complet i ordenat; relaciona coneixements; participa a classe; pregunta dubtes; és autònom; assisteix a classe; és puntual; pren apunts; fa les tasques i estudia regularment i prepara adequadament les proves objectives).

∙ 4t d’ESO: 90% Competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia (controls). 10%

Competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor (comprèn texts matemàtics; s’expressa amb

correcció i claredat; busca, processa i comunica informació; elabora esquemes i resums; el seu quadern de classe està complet i ordenat; relaciona coneixements; participa a classe; pregunta dubtes; és autònom; assisteix a classe; és puntual; pren apunts; fa les tasques i estudia regularment i prepara adequadament les proves objectives).

 

Les avaluacions ponderen de la següent manera: 25% la 1ª, 35% la 2ª i 40% la 3ª per a la qualificació final. Amb activitats de “repàs acumulatiu” en 2a i 3a avaluació. Tot amb la intenció que l’alumnat no es desanime i es premie la progressió ascendent al llarg del curs. També per ser avaluació contínua.

 

Per últim, es decideix comunicar a l’alumnat que l’acumulació de faltes d’assistència no justificades pot suposar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.

 

Avaluació d’alumnes amb l’assignatura de cursos anteriors suspesa

 

Aquesta avaluació s’incorpora a l’avaluació contínua que es realitza en el curs on l’alumnat està matriculat. Si s’aprova l’assignatura del curs, automàticament es donarà per aprovada la del curs o cursos anteriors. En qualsevol curs, si s’abasta un nivell en el qual el professor o professora considera que s’han superat els objectius del curs anterior, s’aprovarà l’assignatura del curs anterior; això es farà tenint en compte les qualificacions de la primera i la segona avaluacions. En cas contrari, se’l proposarà la realització d’una prova objectiva, i es considerarà el treball del dossier, que haurà d’haver estat treballant al llarg dels dos primers trimestres, i que ha d’adquirir-lo en reprografia (també es penjarà a AULES o al Moodle del centre). En qualsevol cas, aquests alumnes estaran avaluats, com a màxim, en abril.

Els dossiers contindran activitats dels continguts mínims exigibles, de realització obligatòria, amb un seguiment a la fi del primer trimestre i lliurament a la fi del segon.

 

CALCULADORA:

∙ Obligatòria en tots els cursos (excepte a l’àmbit de 1r d’ESO i 2n ESO ocasionalment) i hauran de portar-la a classe. El model serà:

o CASIO fx82-SPX Iberia Classwiz (o l’equivalent 85, solar)

o O bé, CASIO fx991-SPX Iberia Classwiz, opcional i recomanable per a l’alumnat amb

intenció de cursar batxillerat amb matemàtiques (o l’equivalent 570, de bateria).

 

  • Matemàtiques BATXILLERAT

 

Criteris de qualificació

 

Quasi el 100% de la nota es posarà qualificant la competència Matemàtica i en Ciències i Tecnologia a partir de les proves escrites. Les competències Comunicació Lingüística, Digital, Aprendre a Aprendre, Socials i Cíviques i Sentit de la Iniciativa i Esperit Emprenedor seran tingudes en compte per tal d’arrodonir la nota a l’alça. Si l’avaluació en aquestes últimes competències no és satisfactòria, es  posarà la nota corresponent a les dues primeres competències arrodonida a la baixa. Aquest 100% es  reparteix, aproximadament, en dues parts: 90%, en les proves de les unitats didàctiques i un 10% en  treballs consistents a una col·lecció d’activitats proposades pel professor o professora.

En cada avaluació, els alumnes aprovats podran presentar-se a la recuperació per a pujar nota si la fan tots. L’examen de recuperació fa mitja amb la resta d’exàmens de l’avaluació, sols que si s’aprova serveix als suspesos per a posar el “5”.

Per a casos particulars, si un estudiant aprovat es presenta a la recuperació la qualificació quedaria de la següent manera: 5/+0,5; 6/+0,6; 7/+0,7; 8/+0,8; 9/+1;  10/+1+1.

A segon de batxillerat, en cada avaluació les proves escrites ponderen amb un 40% i amb un 60% la que es realitza a la setmana d’exàmens.

A segon de batxillerat, les avaluacions ponderen de la següent manera: 20% la 1ª, 30% la 2ª i 50% la 3ª per a la qualificació final. Convé d’aquesta manera si les proves són acumulatives en el fonamental i/o si la matèria es desenvolupa en “espiral”( Es fan activitats de tots els blocs temàtics, augmentant els continguts i la dificultat paulatinament. S’aprofiten els continguts desenvolupats a primer de batxillerat i s’expliquen els propis de segon en el moment en què es necessiten).

 

Si en l’última avaluació la nota final de l’alumne/a no arribara al suficient, l’assignatura li quedarà per a juliol. En l’examen de juliol entra tota la matèria donada durant tot el curs. En Juliol l’avaluació de l’alumne/a serà la nota obtinguda de l’examen, per ser una prova a nivell normal.

De manera similar al que s’ha comentat per a l’ESO, i abans que es realitze la sessió d’avaluació final, es faran proves tipus “suficiència” (amb la mateixa manera de qualificar que l’extraordinària de juliol) o per avaluacions amb la intenció de “repescar” a l’alumnat amb bona actitud.

 

Avaluació d’alumnes de 2n de batxillerat amb l’assignatura de 1r de batxillerat suspesa

 

A finals d’octubre o principis de novembre (o al llarg del primer trimestre) tindrà lloc una “convocatòria extraordinària” perquè l’alumnat amb l’assignatura de primer suspesa puga aprovar-la i centrar-se en les assignatures de segon de batxillerat. En cas de no aconseguir superar-la, després es faran dos exàmens parcials (finals de gener i finals d’abril) i un final (segona setmana de maig ) per a aquells que no hagen superat algun dels exàmens parcials. La nota es posarà de forma coordinada amb el professor o professora de l’assignatura de 2n de batxillerat si l’alumnat cursa també l’assignatura de 2n, en cas que siga altre professorat del Departament el que duga els pendents.

 

CALCULADORA: La calculadora científica és obligatòria; pot ser qualsevol model, encara que el centre recomana els models de CASIO Iberia Classwiz, i específicament per a Matemàtiques I i II, la CASIO fx991-SPX Iberia Classwiz, admesa en els tribunals de les PAU.

 

Composició del Departament:

Director: Joan David Ferrandis Vila

Cap departament: Mª Lucía Grau Bonnín

Definitius: Carlos Ramón López, Carolina Camarasa Lillo i Carmen Guaita Casanova.

Comissions de servei: Juan Soriano Nàcher, Salvador Fco. García Boixader, Laura Patricia Richart Llorens i Pablo Iniesta Segrelles.

Commentaris tancats.