Arxius
Log In

Exempció F.C.T.

1.- Descarregar i emplenar la instancia corresponent. Podeu trobar-la en aquest enllaç .

2.- Signar digitalment o imprimir i signar la sol·licitud.

3.- Enviar al correu electronic la següent documentació.

* Instància emplenada i signada.

* Còpia del D.N.I. / N.I.E.

* Vida laboral.

* Certificat de l’empresa amb la relació de tasques realitzades.

* La Secretaria confirmarà la recepció.

Correu electrònic:

46018692.secretaria@edu.gva.es

 

 

Ajudes per a curs d’inmersión lingüística en anglés

beques2016

Convocàtòria de beques per a un curs d’inmersió lingüística en anglés del Ministeri d’Educació:

ConvocatoriaSe convocan en régimen de concurrencia competitiva un máximo de 2.400 becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España en régimen de internado y pensión completa, de una semana de duración, en el mes de julio de 2023.BeneficiariosSerán requisitos necesarios para optar a estas becas:a) Haber nacido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2006b) Estar matriculado en el curso 2022-2023 en cualquier curso de alguno de los siguientes estudios:        – Bachillerato        – Enseñanzas profesionales de música y danza        – Grado medio de Formación Profesional        – Grado medio de artes plásticas y diseño        – Grado medio de enseñanzas deportivas y        – Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzadoc) Haber obtenido en el curso 2022-2023 la condición de becario del Ministerio de Educación y Formación Profesional en alguno de los estudios reseñados en el apartado anterior conforme a la Resolución 10 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general, para el curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE del 12 de marzo).d) Tener aprobadas todas las asignaturas del curso 2021-2022, a fecha de finalización del curso, con una nota final mínima de 9 puntos en la asignatura de inglés. En el caso de solicitantes que estén matriculados en enseñanzas bilingües, pero no hayan cursado la asignatura de inglés como materia individualizada el curso anterior, se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la asignatura de inglés de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.e) Estar situado en un lugar del orden de prelación de solicitudes que le permita la obtención de una de las becas convocadas.Plazo de presentación de solicitudes: desde el 01 de febrero de 2023 hasta el 03 de abril de 2023Más información:https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998697/ficha/998697-2023.htmlhttps://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/672986https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-B-2023-3172.pdf

RESOLUCIÓ SUBVENCIONS CICLES CURS 2021/2022 – DESPLAÇAMENT, MANUTENCIÓ I ALLOTJAMENT

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen les subvencions de la modalitat de desplaçament, manutenció i allotjament, convocada per la Resolució de 4 d’abril de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Llistes definitives Subvencions desplaçament alumnat FP

La Conselleria ha publicat les LLISTES DEFINITIVES DE SUBVENCIONS CONCEDIDES I DENEGADES D’ALUMNAT DE FP en la Resolució de 8 de novembre de 2022 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial per la qual es concedixen les subvencions de les modalitats Dual en administracions públiques, Dual en empreses i Formació en centres de treball, convocades per la Resolució de 4 d’abril de 2022

Les persones beneficiàries han d’entregar en el centre, en un termini màxim de 10 dies (fins al 22 de novembre), l’imprés de domiciliació bancària degudament emplenat, firmat i llegible, per a efectuar el pagament de la quantia concedida.

Es pot omplir dit imprés de dos maneres:

  • Preferentment, i a fi d’agilitzar el cobrament, a través del procediment automatitzat (s’entregarà còpia en el centre, per a la seua posterior tramitació) : https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648
  • De forma manual, descarregant i omplint l’imprés en el tràmit manual https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15996 Aquest imprés s’entregarà en secretaria del centre, per a la seua posterior tramitació.

Per a qualsevol dubte, contactar amb secretaria: 962249080 o administracio@ieslluissimarro.org

Llistats provisionals de concessió de subvencions alumnat de Formació Professional

Les possibles reclamacions a la llista d’ajudes per desplaçament a l’alumnat d’FP es faran en secretaria del centre fins el dia 29 a les 10h de forma presencial. No es pot acceptar documentació addicional ni considerar fets nous i/o diferents als que es va tindre en compte en el moment de la sol·licitud.

Es produeix empat entre els admesos amb puntuació 3, que es resol per ordre alfabètic, començant l’adjudicació per les lletres “EV” conforme a l’apartat sisé.3 de la convocatòria, fins a esgotar el crèdit. El primer cognom concedit és “Expósito”, fins a “Hernández”. El desempat entre els “Hernández”, comença pel segon cognom “Sánchez” i acaba per “Amador”.

Ajudes DUAL:

01 Publicable Concesion DUAL AAPP

01 Publicable Denegacion DUAL AAPP

Ajudes EMPRESES:

02 Publicable Concesion DUAL empresas

02 Publicable Denegacion DUAL empresas

Ajudes FCT:

03 Publicable Concesion FCT

03 Publicable Denegacion FCT

Ajudes desplaçament:

04 Publicable Concesion desplazamiento

04 Publicable Denegacion desplazamiento

Llistes definitives d’alumnat admés a Cicles Formatius per al curs 2022/23

IMPORTANT:

L’alumnat que estiga admés ha de passar per secretaria del centre per tal de formalitzar la matrícula, el plaç de matriculació acaba el dia 28 de juliol. Una vegada acabat el plaç, l’alumne que no estiga matriculat perdrà la seua plaça i serà adjudicada a l’alumnat en llista d’espera.

Llistes d’admesos a Cicles Formatius de Grau Mitjà:

Llistes d’admesos a Cicles Formatius de Grau Superior:

Llistats NO Admesos:

Nota: L’alumnat no admés queda en llista d’espera per tal cobrir les places que no siguen ocupades en el període ordinari de matriculació per l’alumnat admés.

LLISTES PROVISSIONALS NO ADMESOS A CICLES FORMATIUS

LLISTES NO ADMESOS GRAU MITJÀ

*Sistemes Microinformàtica i Xarxes

*Gestió Administrativa

LLISTES NO ADMESOS GRAU SUPERIOR

*DAM

*DAW

*ASIX

*Administració i finances

 

LLISTES PROVISSIONALS ADMESOS A CICLES FORMATIUS

LLISTES D’ADMESOS GRAU MITJÀ

*Sistemes Microinformàtica i Xarxes

*Obres d’Interior

*Gestió Administrativa

LLISTES ADMESOS GRAU SUPERIOR

*DAM

*Administració i finances

*DAW

*ASIX

*Edificació

Llistes definitives 21 juliol

Matrícula del 21 al 29 de juliol

(l’alumnat que no formalitze matrícula en aquest plaç es cosiderarà com una renuncia a la plaça obtinguda)

 

 

 

RESULTATS PROVA ACCÉS A CICLES 2022

Resultats a la prova d’accés a cicles de grau mijà i superior.

*Grau mitjà

*Grau superior

 

Reclamacions 31 de maig i 1 de juny. (secretaria)

Admissió Cicles Formatius – Curs 2022/2023

 Reserva’t la teua plaça!

Des del dia 19 al 29 de maig és l’admissió per a cicles formatius.

Enllaç al procés online: https://portal.edu.gva.es/telematricula/inicia-proces-dadmissio/

admissió FP 2022

 

<<Tota la informació a la pàgina WEB de Conselleria>>

<<Calendari d’admissió>>