Arxius
Log In

RESULTATS PROVA D’ACCÉS GRAU MITJÀ – GRAU SUPERIOR- PROVISSIONALS

Notes prova accés Grau Mitjà

Notes prova accés Grau Superior

 

Horari de les proves d’accés 2023

Per accedir a fer els diferents exàmens caldrà estar identificat amb el DNI/Passaport.

Per a les proves es permitix utilitzar calculadora, en els casos que siga necessari.


Horari dels exàmens de la prova d’accés a Grau Mitjà:

Horari proves accés grau mitjà

Horari dels exàmens de la prova d’accés a Grau Superior:


Sol·licitud Títol de Batxillerat

Sol·licitud Títol de Batxillerat.

Tot l’alumnat de 2n de batxillerat que ha acabat el curs i titula cal fer la sol·licitud de títol.

Cal emplenar la sol·licitud i pagar les taxes:

Si tens el carnet de familia nombrosa, mira que no estiga caducat (has de portar una còpia).

Porteu tota la documentació complimentada i taxes pagades a la secretaria del centre Centre.

BEQUES MEC 2023/2024

Sol·lictuds de beques curs 2023/24

Per a tot l’alumnat que vaja a cursar el proper curs(2023/24) estudis de batxillerat, FP Bàsica, FP de grau mitjà o FP de grau superior

L’alumnat tindrà que fer la sol·lcitud online, fins el 17 de maig.

Si no teniu clar quina ensenyança aneu a fer el proper curs, cal que feu una sol·lcitud per cada possible ensenyament que podeu cursar en el curs 2023/24.

Ací teniu tota la informació proporcionada pel Ministeri d’Educació: Beques MEC 2023/2024

Ací teniu l’accés a la sol·lcitud segons els estudis que es vagen a cursar:

Grau Mitjà

Grau Superior

Formació Professional Bàsica

Batxillerat

Infografia amb les instruccions i recomanacions (Valencià)

Infografia con las instrucciones y recomanaciones (Castellà)

 

Admissió Cicles Formatius

Admissió Cicles Formatius

 

Admissió ESO i BATXILLERAT

Admissió ESO i Batxillerat

 

Proves d’accés a cicles formatius 2023

proves acces 2021

Calendari 2023

 • INSCRIPCIÓ en centres (del 20 al 31 de març de 2023):
  • Les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria dels centres docents:
 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d’abril
 • Llistes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d’abril
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig
 • PROVES: 22 i 23 de maig
 • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny
 • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny
 • Llistes definitives de qualificacions: 8 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 7 de juny al 3 de juliol.

Més informació:

Exempció F.C.T.

1.- Descarregar i emplenar la instancia corresponent. Podeu trobar-la en aquest enllaç .

2.- Signar digitalment o imprimir i signar la sol·licitud.

3.- Enviar al correu electronic la següent documentació.

* Instància emplenada i signada.

* Còpia del D.N.I. / N.I.E.

* Vida laboral.

* Certificat de l’empresa amb la relació de tasques realitzades.

* La Secretaria confirmarà la recepció.

Correu electrònic:

46018692.secretaria@edu.gva.es

 

 

Ajudes per a curs d’inmersión lingüística en anglés

beques2016

Convocàtòria de beques per a un curs d’inmersió lingüística en anglés del Ministeri d’Educació:

ConvocatoriaSe convocan en régimen de concurrencia competitiva un máximo de 2.400 becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España en régimen de internado y pensión completa, de una semana de duración, en el mes de julio de 2023.BeneficiariosSerán requisitos necesarios para optar a estas becas:a) Haber nacido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2006b) Estar matriculado en el curso 2022-2023 en cualquier curso de alguno de los siguientes estudios:        – Bachillerato        – Enseñanzas profesionales de música y danza        – Grado medio de Formación Profesional        – Grado medio de artes plásticas y diseño        – Grado medio de enseñanzas deportivas y        – Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzadoc) Haber obtenido en el curso 2022-2023 la condición de becario del Ministerio de Educación y Formación Profesional en alguno de los estudios reseñados en el apartado anterior conforme a la Resolución 10 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general, para el curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE del 12 de marzo).d) Tener aprobadas todas las asignaturas del curso 2021-2022, a fecha de finalización del curso, con una nota final mínima de 9 puntos en la asignatura de inglés. En el caso de solicitantes que estén matriculados en enseñanzas bilingües, pero no hayan cursado la asignatura de inglés como materia individualizada el curso anterior, se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la asignatura de inglés de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.e) Estar situado en un lugar del orden de prelación de solicitudes que le permita la obtención de una de las becas convocadas.Plazo de presentación de solicitudes: desde el 01 de febrero de 2023 hasta el 03 de abril de 2023Más información:https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998697/ficha/998697-2023.htmlhttps://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/672986https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-B-2023-3172.pdf

RESOLUCIÓ SUBVENCIONS CICLES CURS 2021/2022 – DESPLAÇAMENT, MANUTENCIÓ I ALLOTJAMENT

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen les subvencions de la modalitat de desplaçament, manutenció i allotjament, convocada per la Resolució de 4 d’abril de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.