Arxius
Log In

Secció: ‘BEQUES’

BEQUES MEC 2023/2024

Sol·lictuds de beques curs 2023/24

Per a tot l’alumnat que vaja a cursar el proper curs(2023/24) estudis de batxillerat, FP Bàsica, FP de grau mitjà o FP de grau superior

L’alumnat tindrà que fer la sol·lcitud online, fins el 17 de maig.

Si no teniu clar quina ensenyança aneu a fer el proper curs, cal que feu una sol·lcitud per cada possible ensenyament que podeu cursar en el curs 2023/24.

Ací teniu tota la informació proporcionada pel Ministeri d’Educació: Beques MEC 2023/2024

Ací teniu l’accés a la sol·lcitud segons els estudis que es vagen a cursar:

Grau Mitjà

Grau Superior

Formació Professional Bàsica

Batxillerat

Infografia amb les instruccions i recomanacions (Valencià)

Infografia con las instrucciones y recomanaciones (Castellà)

 

Ajudes per a curs d’inmersión lingüística en anglés

beques2016

Convocàtòria de beques per a un curs d’inmersió lingüística en anglés del Ministeri d’Educació:

ConvocatoriaSe convocan en régimen de concurrencia competitiva un máximo de 2.400 becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España en régimen de internado y pensión completa, de una semana de duración, en el mes de julio de 2023.BeneficiariosSerán requisitos necesarios para optar a estas becas:a) Haber nacido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2006b) Estar matriculado en el curso 2022-2023 en cualquier curso de alguno de los siguientes estudios:        – Bachillerato        – Enseñanzas profesionales de música y danza        – Grado medio de Formación Profesional        – Grado medio de artes plásticas y diseño        – Grado medio de enseñanzas deportivas y        – Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzadoc) Haber obtenido en el curso 2022-2023 la condición de becario del Ministerio de Educación y Formación Profesional en alguno de los estudios reseñados en el apartado anterior conforme a la Resolución 10 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general, para el curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE del 12 de marzo).d) Tener aprobadas todas las asignaturas del curso 2021-2022, a fecha de finalización del curso, con una nota final mínima de 9 puntos en la asignatura de inglés. En el caso de solicitantes que estén matriculados en enseñanzas bilingües, pero no hayan cursado la asignatura de inglés como materia individualizada el curso anterior, se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la asignatura de inglés de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.e) Estar situado en un lugar del orden de prelación de solicitudes que le permita la obtención de una de las becas convocadas.Plazo de presentación de solicitudes: desde el 01 de febrero de 2023 hasta el 03 de abril de 2023Más información:https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998697/ficha/998697-2023.htmlhttps://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/672986https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-B-2023-3172.pdf

RESOLUCIÓ SUBVENCIONS CICLES CURS 2021/2022 – DESPLAÇAMENT, MANUTENCIÓ I ALLOTJAMENT

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen les subvencions de la modalitat de desplaçament, manutenció i allotjament, convocada per la Resolució de 4 d’abril de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Llistes definitives Subvencions desplaçament alumnat FP

La Conselleria ha publicat les LLISTES DEFINITIVES DE SUBVENCIONS CONCEDIDES I DENEGADES D’ALUMNAT DE FP en la Resolució de 8 de novembre de 2022 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial per la qual es concedixen les subvencions de les modalitats Dual en administracions públiques, Dual en empreses i Formació en centres de treball, convocades per la Resolució de 4 d’abril de 2022

Les persones beneficiàries han d’entregar en el centre, en un termini màxim de 10 dies (fins al 22 de novembre), l’imprés de domiciliació bancària degudament emplenat, firmat i llegible, per a efectuar el pagament de la quantia concedida.

Es pot omplir dit imprés de dos maneres:

  • Preferentment, i a fi d’agilitzar el cobrament, a través del procediment automatitzat (s’entregarà còpia en el centre, per a la seua posterior tramitació) : https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648
  • De forma manual, descarregant i omplint l’imprés en el tràmit manual https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15996 Aquest imprés s’entregarà en secretaria del centre, per a la seua posterior tramitació.

Per a qualsevol dubte, contactar amb secretaria: 962249080 o administracio@ieslluissimarro.org

Llistats provisionals de concessió de subvencions alumnat de Formació Professional

Les possibles reclamacions a la llista d’ajudes per desplaçament a l’alumnat d’FP es faran en secretaria del centre fins el dia 29 a les 10h de forma presencial. No es pot acceptar documentació addicional ni considerar fets nous i/o diferents als que es va tindre en compte en el moment de la sol·licitud.

Es produeix empat entre els admesos amb puntuació 3, que es resol per ordre alfabètic, començant l’adjudicació per les lletres “EV” conforme a l’apartat sisé.3 de la convocatòria, fins a esgotar el crèdit. El primer cognom concedit és “Expósito”, fins a “Hernández”. El desempat entre els “Hernández”, comença pel segon cognom “Sánchez” i acaba per “Amador”.

Ajudes DUAL:

01 Publicable Concesion DUAL AAPP

01 Publicable Denegacion DUAL AAPP

Ajudes EMPRESES:

02 Publicable Concesion DUAL empresas

02 Publicable Denegacion DUAL empresas

Ajudes FCT:

03 Publicable Concesion FCT

03 Publicable Denegacion FCT

Ajudes desplaçament:

04 Publicable Concesion desplazamiento

04 Publicable Denegacion desplazamiento