Arxius
Log In

Secció: ‘IMPRESOS’

Sol·licitud Títol de Batxillerat

Sol·licitud Títol de Batxillerat.

Tot l’alumnat de 2n de batxillerat que ha acabat el curs i titula cal fer la sol·licitud de títol.

Cal emplenar la sol·licitud i pagar les taxes:

Si tens el carnet de familia nombrosa, mira que no estiga caducat (has de portar una còpia).

Porteu tota la documentació complimentada i taxes pagades a la secretaria del centre Centre.

Exempció F.C.T.

1.- Descarregar i emplenar la instancia corresponent. Podeu trobar-la en aquest enllaç .

2.- Signar digitalment o imprimir i signar la sol·licitud.

3.- Enviar al correu electronic la següent documentació.

* Instància emplenada i signada.

* Còpia del D.N.I. / N.I.E.

* Vida laboral.

* Certificat de l’empresa amb la relació de tasques realitzades.

* La Secretaria confirmarà la recepció.

Correu electrònic:

46018692.secretaria@edu.gva.es

 

 

Convalidacions Cicles Formatius

>> Sol·licitud de Convalidacio<<<

Complimentar lal sol·licitud  online, imprimir-la i presentar-la en la SECRETARIA de l’institut,  junt el certificat acadèmic original on consten les notes de l’assignatura o assignatures a convalidar.

Models

 

Model de sol·licitud

Anul·lar matrícula Cicles

Renuncia convocatòria Cicles

Sol·licitud títol Cicles i Batxillerat